ИНФОРМАЦИЈА О ПРОЈЕКТУ

Побољшано здравље и добробит животиња – корисно свима

Пројект техничке помоћи „Јачање система здравља и добробити животиња“ покренут је 10. јуна 2019. године.

Свеукупни циљ пројекта је помоћ државним органима у усклађивању закона и припреми за потпуну имплементацију правних тековина ЕУ у области здравља и добробити животиња.

Сврха пројекта је:

  • Подршка процесу усклађивања законодавства са законодавством ЕУ у области здравља и добробити животиња;
  • Изградња одговарајуће свести свих актера и јавности, ширење информације и унапређење комуникације са свим релевантним заинтересованим странама о стандардима добробити животиња;
  • Јачање институционалних и административних капацитета надлежних органа за спровођење нових закона о здрављу и добробити животиња.

Пројекат се састоји од две компоненте:

Компонента 1 - добробит животиња и Компонента 2 - здравље животиња. Током реализације Пројекта планирана је реализација пет главних резултата:

Компонента 1 - Добробит животиња

  • Резултат 1: Побољшани стандарди добробити животиња у складу са законодавством ЕУ, ЕУ платформом за добробит животиња, Регионалном платформом за добробит животиња за Европу ОИЕ, Глобалном стратегијом за добробит животиња ОИЕ и најбољим европским праксама;
  • Резултат 2: Унапређени капацитети за одговарајуће збрињавање паса луталица;
  • Резултат 3: Ојачани административни и структурни капацитети за добробит животиња;

Компонента 2 - Здравље животиња

  • Резултат 4: Унапређена политика контроле болести животиња, усклађена са законодавством ЕУ, Стратегијом здравља животиња ЕУ, Шестим стратешким планом ОИЕ (2016–2020) и најбољим европским праксама;
  • Резултат 5: Даље унапређење биолошке безбедности на газдинствима са животињама и подршка одрживој политици здравља и добробити животиња.

Овај пројекат ће пружити помоћ у усклађивању целокупног система добробити животиња са новим прописима који ће бити усвојени на нивоу ЕУ. То ће се постићи ревизијом и унапређењем законодавства које ће у потпуности бити у складу са новим законодавством ЕУ, усвајањем нових измена Закона о добробити животиња, ажурирањем нових правилника и израдом релевантних смерница за добробит животиња. Пројектне активности ће обезбедити ревизију административног оквира и капацитета за добробит животиња уз јасну препоруку за унапређење и надоградњу постојећих структура у релевантним секторима.

Стандарди који се односе на добробит животиња биће развијени са циљем даљег развоја сарадње између јавног и приватног сектора, као и међународне координације.

Штавише, ефикасна примена прописа о добробити животиња захтева повећану свест, побољшану комуникацију и сарадњу са релевантним заинтересованим странама, укључујући локалне власти и организације цивилног друштва. Биће припремљене и спроведене јавне политике како би се задовољиле разноврсне потребе различитих циљних публика. Ветеринарске службе ће бити обучене за нове законе који су од значаја за њихов свакодневни обим посла, а остале заинтересоване стране, као што су радници кланица, превозници животиња, власници животиња, ће бити едуковани кроз повезане кампање за информисање о добробити животиња.

Пројекат ће се такође бавити питањем паса луталица на основу посебних смерница Организације за заштиту животиња (ОИЕ) о збрињавању популације паса луталица и најбољим праксама у државама чланицама ЕУ. Предвиђена је и израда дугорочне стратегије и акционог плана које ће усвојити Влада, као и програм за контролу збрињавања паса луталица, успостављање система образовања и обуке за све релевантне циљне групе, и кампања за подизање јавне свести о одговорном власништву кућних љубимаца и другим аспектима ове проблематике.

Здравље животиња биће побољшано развојем мера за: искорењивање ендемских болести, надзор и контролу све присутнијих прекограничних болести животиња с повећаним капацитетима за планирање у ванредним ситуацијама, систем брзог узбуњивања и реакције, побољшање биолошке безбедности на газдинствима са животињама и управљање кризама здравља животиња.

Ова публикација објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је одговорно Министарство пољопривреде, шумарства и пољопривреде, Управа за ветерину и Опера С.Р.Л. и та садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније.

Уговор о пружању услуга бр. 2019/407-290 за пројекат техничке помоћи „Јачање система здравља и добробити животиња“ додељен је компанији ОПЕРА С.р.л. (Италија) као водећем партнеру у конзорцијуму са Научним институтом за заштиту здравља животиња регија Ломбардија и Емилија-Ромања (ИЗСЛЕР) из Италије као млађем партнеру на пројекту. Датум почетка: 10. јуни 2019. године. Трајање пројекта: 24 месеца.

Више о пројекту можете сазнати на:

http://www.vet.minpolj.gov.rs...


Од 2000. до данас, Европска унија донирала је више од 3.6 милијарди евра Србији. Средства су коришћена за подршку развоја, квалитета живота и реформи у следећим сферама: цивилна заштита, заштита од поплава и помоћ поплављеним подручјима, образовање, повезаност, заштита околине, здравствена заштита и заштита потрошача, култура, владавина права, локални развој, послови и привредни раст, јавна администрација, миграције, управљање јавним средствима, цивилно друштво и медији, социјална инклузија, омладина и спорт. ЕУ подршка је имплементирана кроз сарадњу са Владом Републике Србије. Европска унија је донирала Србији више развојних средстава него сви други интернационални донатори заједно.